bg
position

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

โฟร์แมนการผลิต(เป่า/เคลือบ/พิมพ์/ทอ) (หน้างาน)


รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจำ
จํานวนที่รับ : 5 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร(กระทุ่มแบน) 
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทํางาน : 08.00 - 17.00 น.
เวลาทํางานอื่น : 08.00 - 17.00 น., 20.00 - 05.00 น. 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ควบคุมดูแลการผลิต ที่หน้างานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. ตรวจสอบพนักงานฝ่ายผลิตให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตรงตามมาตรฐานการผลิต 
3. ประสานงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อแก้ไ้ขปัญหาประจำวัน
4. รายงานสรุปปัญหาท่ีพบต่อผู้บังคับบัญชา
5. อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย,หญิง 
อายุ(ปี ) : ทุกช่วงอายุ 
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่, ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์, ยินดีรับคนพิการ 

คุณสมบัติเพิ่มเติม

มีประสบการณ์ด้านการผลิต และสามารถทำงานเป็นกะได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

ดูรายละเอียด

พนักงานฝ่ายควบคุมคุณภาพ QC (หน้างาน)


รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจำ
จํานวนที่รับ : 10 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร(กระทุ่มแบน) 
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทํางาน : 08.00 - 17.00 น.
เวลาทํางานอื่น : 08.00 - 17.00 น., 20.00 - 05.00 น. 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. สุ่มตรวจสอบ/บันทึกข้อมูลด้านคุณภาพของสินค้า /ผลิตภัณฑ์ประจำวัน 
2. แจ้งปัญหาด้านคุณภาพสินค้า/ผลิตภัณฑ์ที่พบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. ประสานงานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
4. รายงานปัญหาด้านคุณภาพต่อผู้บังคับบัญชา 
5. อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย,หญิง 
อายุ(ปี) : 18-35 
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่, ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์, ยินดีรับคนพิการ 

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1. มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบคุณภาพการผลิต 
2. สามารถทำงานเป็นกะได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ดูรายละเอียด

พนักงานขับรถผู้บริหาร


รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจำ
จํานวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร(กระทุ่มแบน) 
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทํางาน : 08.00 - 17.00 น.
เวลาทํางานอื่น : ไม่ระบุ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ขับรถรับ-ส่ง ผู้บริหารตามท่ีได้รับมอบหมาย ด้วยความปลอดภัยและตรงต่อเวลา
2. ดูแลรักษายานพาหนะของผู้บริหารโดยการล้างรถ เช็ดรถ และทำความสะอาดภายในให้มีความสะอาดอยู่เสมอ
3. ดูแล และบำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน โดยการตรวจเช็คทุกวันก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
4. ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งรายงานผล และเคลียร์ค่าใช้จ่ายทุกคร้ังทันทีเมื่อเสร็จสิ้นงาน เช่น การซื้อของและการส่งเอกสาร เป็นต้น
5. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 20 - 35
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ 
ประสบการณ์(ปี) : 1 ปีข้ึนไป
อื่นๆ : ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1. รู้เส้นทางการเดินทางเป็นอย่างดี 
2. มีความขยัน/ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ 

ดูรายละเอียด

พนักงานฝ่ายผลิต(ทอผ้า/พิมพ์ผ้า/อื่นๆ)


รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจำ
จํานวนที่รับ : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร(กระทุ่มแบน) 
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทํางาน : 08.00 - 17.00 น.
เวลาทํางานอื่น : 20.00 - 05.00 น.

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ควบคุมการผลิตที่เครื่องจักรตามแผนงานที่กำหนด 
2. รายงานผลผลิต และแจ้ง ปัญหาการผลิตต่อผู้บังคับบัญชา 
3. ดูแลรักษาเครื่องจักรในการผลิต

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย ,หญิง ,ไม่ระบุ 
อายุ(ปี) : 18 ปีข้ึนไป 
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ 
ประสบการณ์(ปี) : 1 ปีข้ึนไป
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่, ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์, ยินดีรับคนพิการ 

คุณสมบัติเพิ่มเติม

มีประสบการณ์ทำงานโรงงานอุตสาหกรรม และสามารถทำงานเป็นกะได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

ดูรายละเอียด

วิศวกรไฟฟ้า


รายละเอียดงาน 

รูปแบบงาน : งานประจำ 
จํานวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร(กระทุ่มแบน)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทํางาน : 08.00 - 17.00 น.
เวลาทํางานอื่น : ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. รายงานตรงต่อผู้ช่วยผู้จัดการไฟฟ้า และทำงานร่วมกับฝ่ายผลิต ฝ่ายสนับสนุน (เช่น ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายวางแผน และฝ่ายประกันคุณภาพ)
2.ออกแบบการบำรุงรักษา โดยใช้ทฤษฎีการบำรุงรักษาแบบทุกคนมีส่วนร่วม พร้อมทั้งจัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3.วางแผน/จัดกำหนดการงาน
4.วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเครื่องจักรเกิดชำรุด/หยุดโดยฉุกเฉิน
5.ออกแบบและควบคุมโครงการระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องกล
6.ดูแล ควบคุมช่างซ่อมบำรุง
7.หาอุปกรณ์ติดตั้ง หรือชิ้นส่วนประกอบ
8.ควบคุม ดูแลการสำรองอะไหล่
9.ดูแลรักษาเครื่องจักร, เครื่องมือและอุปกรณ์
10.จัดทำรายงานประจำเดือน (เช่น รายงานการหยุดทำงานของเครื่องจักร/ซ่อมเครื่องจักร เป็นต้น
11.สามารถจัดลำดับความสำคัญของงานให้ตรงตามกำหนดเวลา

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย,หญิง
อายุ(ปี) : 22 ปี ข้ึนไป 
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ข้ึนไป 
ประสบการณ์(ปี) : 1 ปีข้ึนไป 
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่, ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1.ระดับการศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับไฟฟ้าแรงสูงการควบคุมและการบำรุงรักษา
3.มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องกล, ระบบ PLC และ ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม
4.มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบนิวเมติก-ไฮดรอลิก  , การบำรุงรักษาแบบทวีผล (TPM)  และการจัดการระบบสาธารณูปโภคจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5.มีทักษะในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการคำนวณ (สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office , AutoCAD และ SketchUp จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ )
6.TOEIC 650
7.มีทักษะในการวิเคราะห์ที่ดี , มีทัศนคติที่ดี , มีแรงจูงใจในตัวเอง และสามารถทำงานเป็นทีมได้
8.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

ดูรายละเอียด

จป.วิชาชีพ


รายละเอียดงาน 

รูปแบบงาน : งานประจำ
จํานวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร(กระทุ่มแบน) 
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทํางาน : 08.00 - 17.00 น.
เวลาทํางานอื่น : ไม่ระบุ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. กำกับดูแลงานด้านความปลอดภัยในการทำงานทั้งระบบ 
2. วิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยงในการทางาน
3. สอบสวนอุบัติเหตุจากการทำงานเพื่อหาสาเหตุและวิธีการแก้ไขป้องกันอย่างเป็นระบบ 
4. นำเสนอแนวทางการปฏิบัติงานท่ีปลอดภัย แก่นายจ้าง/หัวหน้างาน/พนักงาน 
5. รายงานผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบการต่อผู้บริหาร 
6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากนายจ้าง/ผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย,หญิง 
อายุ(ปี) : 22-36
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ข้ึนไป 
ประสบการณ์(ปี) : 1 ปีข้ึนไป
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่, ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์ 

ดูรายละเอียด

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล


รายละเอียดงาน 

รูปแบบงาน : งานประจำ
จํานวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร(กระทุ่มแบน) 
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันอาทิตย์ 
เวลาทํางาน : 08.00 - 17.00 น.
เวลาทํางานอื่น : ไม่ระบุ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. กำกับ/ดูแลงานด้านการสรรหา และพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ 
2. งานติดต่อราชการ (ต่างด้าว/ฝีมือแรงงาน/คุ้มครองแรงงาน อื่นๆ) 
3. งานด้านสาธารณูปโภคของบริษัทฯ 
4. อื่นๆตามที่นายจ้าง/ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

คุณสมบัติ 

เพศ : ชาย,หญิง 
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี 
ประสบการณ์(ปี) : 1 ปีข้ึนไป
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่, ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์ 

คุณสมบัติเพิ่มเติม 

มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

ดูรายละเอียด

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกจัดส่ง


รายละเอียดงาน 

รูปแบบงาน : งานประจำ
จํานวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร(กระทุ่มแบน) 
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทํางาน : 08.00 - 17.00 น.
เวลาทํางานอื่น : ไม่ระบุ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานจัดส่งสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
2. ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าก่อนเคลื่อนย้ายสินค้าข้ึนรถส่งสินค้า
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานขับรถ และพนักงานจัดส่ง 
4. ประสานงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

คุณสมบัติ 

เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 18-40 
ระดับการศึกษา : ปวช. ข้ึนไป
ประสบการณ์(ปี) : 1-3
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์ 

คุณสมบัติเพิมเติม 

สุขภาพร่างกายแข็งแรง /ไม่มีโรคประจำตัว

ดูรายละเอียด

ช่างซ่อมบำรุง/ไฟฟ้า


รายละเอียดงาน 

รูปแบบงาน : งานประจำ
จํานวนที่รับ : 5 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร(กระทุ่มแบน) 
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทํางาน : 08.00 - 17.00 น.
เวลาทํางานอื่น : ทำงาน 2 กะ (08.00 - 20.00 น./20.00 - 08.00 น.)

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. ดูแลงานซ่อม/ปรับแต่งเครื่องจักร 
2. งานบำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผนงานประจำปี

คุณสมบัติ 

เพศ : ชาย,หญิง
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ 
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ 
ประสบการณ์(ปี) : 1 ปีข้ึนไป
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่, ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์, ยินดีรับคนพิการ

คุณสมบัติเพิมเติม 

สามารถทำงานเป็นกะได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

ดูรายละเอียด
bg